จัดจ้างคนภายนอก
Banner Default Image

การจัดจ้างคนภายนอก (Outsourcing)| องค์การนายจ้างมืออาชีพ (PEO) | บริการจัดทำเงินเดือน

Featured Image

Please upload an image to the placeholder area below which will represent this in about us page:Banner Default Image

บริษัทสมาร์ทเสิร์ช เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในด้านการบริการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร เรียกอีกอย่างว่า การบริการจากภายนอกองค์กร หรือ การจัดจ้างคนภายนอก(Outsourcing)

บริการ outsourcing ของบริษัทเรา ถูกออกแบบมาเพื่อต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เช่น ลูกค้าต้องการจ้างพนักงานชั่วคราวเพื่อช่วยงานในบางส่วน งานในช่วงเร่งด่วนในระยะเวลาสั้นๆ หรืองานประจำในระยะยาว

สมาร์ทเสิร์ช พร้อมทั้งทีมงานคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์พร้อมให้บริการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานในตำแหน่งต่างๆที่คุณกำลังมองหา นอกจากนี้ยังมีการบริการจัดทำเงินเดือนให้พนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ

บริการ outsourcing ของเราจะช่วยให้คุณสามารถได้พนักงานที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ อีกทั้งบริการ outsourcing ยังเหมาะสำหรับ บริษัทข้ามชาติที่ตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยสำหรับการจ้างงานระยะสั้นและระยะยาวในช่วงเริ่มต้นของการจัดตั้งบริษัท

การจ้างงาน / ผู้ว่าจ้าง / องค์การนายจ้างมืออาชีพ

การจ้างงานภายใต้ความรับผิดชอบของสมาร์ทเสิร์ช เป็นที่รู้จักกันในบริการองค์กรนายจ้างมืออาชีพ หรือ ผู้ว่าจ้างในประเทศไทย หรือ จ้างแบบฝากหัว (Staff Outsourcing or Professional Employer Organization : PEO) บริการ PEO ของเรานั้นถูกสร้างขึ้นสำหรับ บริษัทข้ามชาติที่ต้องการดำเนินธุรกิจเพื่อจ้างพนักงานคนไทยหรือชาวต่างชาติในประเทศไทย ซึ่งสัญญาการจ้างงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาทรัพยากรบุคคล การบริหารและกฎหมาย จะถูกว่าจ้างและดำเนินการโดย สมาร์ทเสิร์ช ทำให้คุณสามารถจ้างพนักงานของคุณในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การจ้างงานของเราช่วยให้ บริษัท ที่ไม่มีนิติบุคคลในประเทศไทยสามารถจ้างพนักงานโดยตรงได้ ซึ่งสมาร์ทเสิร์ช จะจัดการด้านการบริหารกฎหมายและทรัพยากรบุคคลทั้งหมด ตามรูปแบบของนายจ้างซึ่งเป็นวิธีการจ้างงานที่เหมาะที่สุดสำหรับ บริษัท ที่เข้าสู่ตลาดไทยเป็นครั้งแรก เพราะสมาร์ทเสิร์ช คือ บริษัทที่ให้บริการพนักงาน outsource ในประเทศไทย

ด้วย PEO เราสามารถจ้างงานและดูแลพนักงานของคุณเปรียบเสมือนพนักงานของเรา เพื่อให้องค์กรเอาเวลามุ่งเน้นในด้านบริหารและพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดรายได้และให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและงานธุรการหรืองานแอดมิน ปล่อยให้เป็นหน้าที่ บริษัท outsource ที่มีความชำนาญงานด้านธุรการช่วยทำงานแทน โดยเฉพาะการสรรหาบุคลากร การทำสัญญาจ้างและการจัดทำเงินเดือนซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับจากทางหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจ้างลูกจ้าง

PEO คืออะไร?

PEO หมายถึงองค์การนายจ้างมืออาชีพ เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล และการจัดทำเงินเดือนและธุรการต่างๆ ให้กับพนักงาน โดยพนักงานของคุณจะเป็นลูกจ้างถูกต้องตามกฎหมายได้รับสิทธิประกันสังคมและเสียภาษีเงินได้ เราแบ่งปันความรับผิดชอบการเป็นนายจ้างกับคุณ ซึ่งถือเป็นข้อตกลงความร่วมมือของการจ้างงาน

  • บริการของเรา

 1. การทำสัญญาจ้างแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานไทย

 2. การค้นหาผู้สมัคร / การสรรหา

 3. ให้บริการจัดทำรายงานเงินเดือนและจ่ายเงินเดือนพนักงาน

 4. วีซ่าพนักงานและการดำเนินการใบอนุญาตทำงาน

 5. บริการยื่นภาษีประจำเดือน ( ภงด.1 )

 6. บริการยื่นประกันสังคมประจำเดือน ( สปส.1-10 )

 7. บริการแจ้งรายชื่อเข้า-ออก ประกันสังคมประจำเดือน

 8. บริการจัดทำข้อมูลพนักงานประจำปี สำหรับการยื่นภาษีเงินได้ประจำปี

 9. การปฏิบัติตามสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

 10. ประกันสุขภาพกลุ่ม

 11. การขอเบิกเงินจากพนักงาน

 12. การให้คำปรึกษาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ

การรับทำเงินเดือนแบบครบวงจร | ประเทศไทย

บริษัทสมาร์ทเสิร์ช ให้บริการจัดทำเงินเดือนพนักงานแบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การคำนวณเงินเดือน และการทำจ่ายเงินรายเดือนให้กับพนักงาน ประสานทางด้านธนาคาร เช่น การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าประกันสุขภาพ รวมไปถึงค่าเบี้ยเลี้ยงหรือสวัสดิการและค่าตอบแทนต่างๆของพนักงาน

ค่าบริการการจัดทำเงินเดือนจะคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราร้อยละของเงินเดือนของพนักงานรายเดือน สัญญาจ้างสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสองเดือน

กระบวนการและการจ่ายเงินเดือนทั้งหมดดำเนินการผ่านระบบ HRIS ที่ทันสมัยซึ่งมีหลายภาษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วประเทศไทย พนักงานทุกคนจะสามารถเข้าถึง ระบบ HR ที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานและหัวหน้างานสามารถดูและเข้าถึงข้อมูลการจ้างงาน รวมไปถึงประวัติการลางาน เงินเดือนและข้อมูลสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

บริการจัดทำเงินเดือนและการจ่ายภาษี

สมาร์ทเสิร์ช มีบริการจัดทำเงินเดือนและภาษีที่นายจ้างสามารถมั่นใจได้ว่าจะเป็นไปตามข้อกฎหมายและได้มาตรฐานอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสำหรับบริษัทต่างชาติและบริษัทในประเทศไทย ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่

บริการด้านการจัดทำเงินเดือนครบวงจร

- ให้บริการจัดทำรายงานเงินเดือนและจ่ายเงินเดือนพนักงาน

- บริการยื่นภาษีประจำเดือน ( ภงด.1 )

- บริการยื่นประกันสังคมประจำเดือน ( สปส.1-10 )

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- บริการจัดทำข้อมูลพนักงานประจำปี สำหรับการยื่นภาษีเงินได้ประจำปี

- การขอเบิกเงินจากพนักงาน

- การให้คำปรึกษาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ติดต่อเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจของท่าน

บริษัทลูกค้าของเรา

 • Bain & Company
 • British Embassy Bangkok
 • Biomerieux