ความสำคัญของสลิปเงินเดือน ดูยังไง ทำไมถึงห้ามทิ้ง!

สลิปเงินเดือน คืออะไร?

electronic and carbon payslip

ใบรายงาน แจกแจง เอกสารแสดงรายได้จากที่ทำงาน ที่บริษัทจะออกให้กับผู้รับเงินในทุกๆเดือน เพื่อแจกแจงรายละเอียดที่มาของรายได้นั้นๆ และเพื่อเป็นเอกสารที่สำคัญที่ใช้ในการยืนยันการจ่ายเงินเดือนจากบริษัท

สลิปเงินเดือน มี่กี่แบบ?

สลิปเงินเดือนจะมี 2 แบบคือ แบบคาร์บอนและแบบปริ้นท์กระดาษ ซึ่งแบบคาร์บอนจะมีความน่าเชื่อถือกว่าเนื่องจากปลอมแปลงเอกสารได้ยาก แต่แบบปริ้นท์กระดาษนั้น จะสะดวกและรวดเร็วกว่า เนื่องจากสามารถเรียกดูและพิมพ์จากโปรแกรมได้ทันที ณ วันที่ได้รับเงินเดือน ( Electronic PaySlip หรือ E PaySlip)

รายละเอียดในสลิปเงินเดือนมีอะไรบ้าง

1.ข้อมูลบริษัท ได้แก่ ชื่อและที่อยู่บริษัท เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

2.ข้อมูลพนักงาน ได้แก่ ชื่อพนักงาน รหัสพนักงาน ตำแหน่ง แผนก

3.ข้อมูลวันที่และระยะเวลาที่จ่ายเงิน ได้แก่ วันเดือนปีที่จ่าย และ ช่วงระยะเวลาที่จ่าย เช่น สำหรับวันที่ 1 – 31 มกราคม 2563 เป็นต้น

3.ข้อมูลที่มาของแหล่งรายได้ ได้แก่ เงินเดือน ค่าคอมมิชชัน โบนัส ค่าทำงานล่วงเวลา รายได้พิเศษ ค่ายังชีพ ค่าตำแหน่ง หรือ รายได้ประเภทอื่นๆ

4.ข้อมูลรายการหัก ได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ภาษีเงินได้ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ รายการหักอื่นๆ

5.ข้อมูลสรุปรายได้สุทธิ ได้แก่ ยอดรายได้ หัก รายการหัก เพื่อแสดงรายได้สุทธิที่เป็นตัวเงินที่ได้รับจริงในงวดการจ่ายนั้นๆ

6.ข้อมูสรุปรายการรายได้ และรายการหักสะสม ได้แก่ เงินได้สะสม เงินหักสะสม ภาษีสะสม ประกันสังคมสะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสะสม

 

ความสำคัญของสลิปเงินเดือน

 

payslip usage

1.ใช้เป็นเอกสารสำคัญประกอบการพิจารณาในการ ขอสินเชื่อส่วนบุคคล การกู้ การรีไฟแนนซ์ การสมัครบัตรเครดิต หรือทำธุรกรรมทางการเงิน กับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ

2.ใช้เป็นหลักฐานและเอกสารประกอบในการสมัครงานกับบริษัทต่างๆ เพื่อยืนยันรายได้และการทำงานจากบริษัทก่อนหน้านี้

  1. ใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการยื่นภาษี และ การยื่นสมทบ

Get this resource