ประเภทของวันหยุดและการลางานในประเทศไทย

เมื่อประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่มีพนักงาน บริษัทควรคำนึงถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน กฎหมายการจ้างงานประมวลกฎหมายของประเทศไทยซึ่งบริหารงานโดยกรมแรงงาน การคุ้มครองและสวัสดิการ ได้มีการกำหนดเงื่อนไขการทำงาน เช่น วันหยุดและวันลางานประเภทต่างๆ เช่น การลาป่วย การลาคลอด การลาธุรกิจส่วนตัว การลารับราชการทหาร และการลาทำหมัน ซึ่งการลางานเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจของบริษัทในการทำธุรกิจในประเทศไทย

กฎหมายแรงงานไทยได้กำหนดวันลาประเภทต่างๆ ที่ลูกจ้างพึงได้รับ ดังต่อไปนี้

วันหยุดของประเทศไทย

วันหยุดประจำสัปดาห์

  • ให้นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวัน และวันหยุดประจำสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ต้องไม่เกินหกวันและได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ โดยข้อนี้จะไม่รวมถึงพนักงานรายวัน พนักงานรายชั่วโมง หรือพนักงานที่การทำงานขึ้นอยู่กับผลผลิต

วันหยุดประจำชาติ / ตามประเพณี

  • ลูกจ้างมีสิทธิได้หยุดในวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้ลูกจ้างได้รับวันหยุดเพิ่มในวันทำการถัดไปและได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี

วันหยุดประจำปี

  • ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งปีเต็มมีสิทธิได้รับวันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่าหกวันทำการและได้รับค่าจ้างตามอัตราเท่ากับวันทำงานปกติ สำหรับผู้ที่ทำงานมาไม่ถึงหนึ่งปี นายจ้างอาจอนุญาตให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำปีได้โดยคิดตามสัดส่วนจริง

วันลา

วันลาป่วย
ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้ตราบเท่าที่ลูกจ้างป่วยจริง แต่นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างไม่เกิน 30 วันทำการต่อปี และเมื่อลูกจ้างลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ลูกจ้างจะต้องมีใบรับรองที่ออกโดยแพทย์ชั้นหนึ่งหรือสถานพยาบาลของทางราชการ​

 

วันลารับราชการทหาร
ให้ลูกจ้างชายมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารเพื่อเกณฑ์ทหาร ฝึกทหาร หรือทดสอบความพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้รับค่าจ้างในอัตราเท่ากับวันทำงานปกติในระหว่างวันลาแต่ไม่เกิน 60 วัน
วันลาคลอด

เพิ่มวันลาคลอดเป็น 98 วัน จาก 90 วันตามกฎหมายแรงงานเดิม ลูกจ้างซึ่งเป็นสตรีมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 98 วันต่อการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง รวมทั้งวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันที่ทำการตรวจก่อนคลอด ในช่วงตั้งครรภ์ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนจากนายจ้างไม่เกิน 45 วัน และจากกองทุนสวัสดิการสังคม 45 วัน

วันลากิจส่วนตัว

การลาเพื่อธุรกิจแตกต่างจากการลาประจำปีและต้องระบุแยกต่างหากในกฎการทำงาน ลูกจ้างมีสิทธิลากิจที่จำเป็นโดยได้รับค่าจ้างแต่ไม่เกิน 3 วันทำการต่อปี ภายหลังอนุญาตให้ลากิจส่วนตัวแล้ว นายจ้างไม่สามารถหักวันลาดังกล่าวออกจากวันลาประจำปีได้

วันลาฝึกอบรม

ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

วันลาทำหมัน

ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อไปทำหมันและลาหยุดจากผลจากการทำหมันตามระยะเวลาที่กำหนดและมีใบรับรองที่ออกโดยแพทย์ชั้นหนึ่ง นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างที่ลาเพื่อทำหมันให้เท่ากับค่าจ้างในวันทำการ ตลอดระยะเวลาที่ลา

Facebook: Smart Search Recruitment
Twitter: SmartsearchBKK
Instagram: SS.Recruitment

Get this resource